skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 là gìBiện pháp sửa sai của Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 ra sao?

Theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP (căn cứ pháp lý mới nhất áp dụng cho năm 2019), có các trường hợp vi phạm luật kế toán và bị phạt bao gồm:

 • Vi phạm luật kế toán về quy định chung về pháp luật kế toán;
 • Vi phạm luật kế toán về chứng từ kế toán;
 • Vi phạm luật kế toán về sổ kế toán;
 • Vi phạm luật kế toán về tài khoản kế toán;
 • Vi phạm luật kế toán về lập và trình bày báo cáo tài chính;
 • Vi phạm luật kế toán về nộp và công khai báo cáo tài chính
 • Vi phạm luật kế toán về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán;
 • Vi phạm luật kế toán về kiểm kê tài sản;
 • Vi phạm luật kế toán về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán.

Trong bài viết này, Kế Toán Hà Nội xin được trình bày 3 trong các trường hợp bị xử lý vi phạm về kế toán trên. Đó là: 

 • Vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 đối với: Tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán;
 • Vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 đối với: Sao chụp, niêm phong tài liệu kế toán;
 • Và Vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 đối với: Kiểm tra kế toán.
Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019

 Nội dung cụ thể từng trường hợp Vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019?

1. Xử lý vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 về tổ chức BỘ MÁY KẾ TOÁN, bố trí NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN hoặc thuê LÀM KẾ TOÁN.

Căn cứ vào Điều 17, Nghị định 41/2018/NĐ-CP Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán  có các trường hợp vi phạm luật kế toán về tổ chức BỘ MÁY KẾ TOÁN, bố trí NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN hoặc thuê LÀM KẾ TOÁN và mức xử phạt mới nhất 2019 tương ứng sau:

TRƯỜNG HỢP VI PHẠM LUẬT KẾ TOÁN CÁC MỨC PHẠT

TƯƠNG ỨNG

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Phạt cảnh cáo một trong các trường hợp sau:

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán để làm dịch vụ kế toán cho đơn vị mình;
Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo thời hạn quy định;
Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Không tổ chức bàn giao công tác kế toán khi có thay đổi về người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán;
Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Không thông báo theo quy định khi thay đổi kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019  Phạt tiền  đối với một trong các trường hợp sau:

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Không tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị kế toán; không bố trí người làm kế toán, làm kế toán trưởng hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán, làm kế toán trưởng theo quy định;
Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Bố trí người làm kế toán mà pháp luật quy định không được làm kế toán;
Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Bố trí người làm kế toán, người làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định;
Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán không đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Bị phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019  Phạt tiền  đối với một trong các trường hợp sau:

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Bố trí người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, bán tài sản trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Bố trí người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định;
Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Thuê người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định.

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Bị phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Xử phạt do làm sai quy định về kế toán mới nhất 2019 Đối với trường hợp vi phạm luật kế toán về tổ chức BỘ MÁY KẾ TOÁN, bố trí NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN hoặc thuê LÀM KẾ TOÁN >>> Phải khắc phục hậu quả do việc làm sai.

Căn cứ vào Khoản 4, Điều 17, Nghị định 41/2018/NĐ-CPC >>> thì phải Bổ nhiệm hoặc thuê người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với các trường hợp sau:

 • Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán để làm dịch vụ kế toán cho đơn vị mình;
 • Không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo thời hạn quy định;
 • Không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo thời hạn quy định;
 • Không tổ chức bàn giao công tác kế toán khi có thay đổi về người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán;
 • Bố trí người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định;
 • Thuê người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định.

2. Xử lý vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 về SAO CHỤP, NIÊM PHONG TÀI LIỆU KẾ TOÁN.

Căn cứ vào Điều 13, Nghị định 41/2018/NĐ-CP Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sao chụp, niêm phong tài liệu kế toán  có các trường hợp vi phạm luật kế toán về SAO CHỤP, NIÊM PHONG TÀI LIỆU KẾ TOÁN và mức xử phạt mới nhất 2019 tương ứng sau:

TRƯỜNG HỢP VI PHẠM LUẬT KẾ TOÁN CÁC MỨC PHẠT

TƯƠNG ỨNG

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Không thành lập Hội đồng và không lập “Biên bản để xác định các tài liệu kế toán không thể sao chụp được” theo quy định.

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Tạm giữ, tịch thu hoặc niêm phong tài liệu kế toán không đúng thẩm quyền quy định.

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Không cung cấp tài liệu kế toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện tạm giữ, tịch thu, niêm phong.

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Bị phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

3. Xử lý vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 về KIỂM TRA KẾ TOÁN.

Căn cứ vào Điều 14, Nghị định 41/2018/NĐ-CP Xử phạt hành vi vi phạm quy định về kiểm tra kế toán  có các trường hợp vi phạm luật kế toán về KIỂM TRA KẾ TOÁN. và mức xử phạt mới nhất 2019 tương ứng sau:

TRƯỜNG HỢP VI PHẠM LUẬT KẾ TOÁN CÁC MỨC PHẠT

TƯƠNG ỨNG

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Phạt tiền  đối với một trong các trường hợp sau:

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Cung cấp không đầy đủ cho đoàn kiểm tra các tài liệu kế toán liên quan đến nội dung kiểm tra;

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Thực hiện không đầy đủ kết luận của đoàn kiểm tra.

 

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Bị phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Phạt tiền  đối với một trong các trường hợp sau:

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Không chấp hành quyết định kiểm tra kế toán của cơ quan có thẩm quyền;

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Không cung cấp cho đoàn kiểm tra các tài liệu kế toán liên quan đến nội dung kiểm tra;

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Không dịch các tài liệu kèm theo chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Không thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra.

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019  Bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Bạn đang xem 3 trong các các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019.

Mời các bạn xem thêm:

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Xử lý sai phạm trong kế toán mới nhất 2019 về: Quy định chung về pháp luật kế toán; Chứng từ kế toán; Sổ kế toán và tài khoản kế toán>>> TẠI ĐÂY.

Các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 Xử lý sai phạm trong kế toán mới nhất 2019 về: Lập và trình bày báo cáo tài chính; Nộp và công khai báo cáo tài chính; Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán; và Kiểm kê tài sản. >>> TẠI ĐÂY.

Để BIẾT Kế toán, Thuế không phải là khó. Nhưng để trở thành kế toán GIỎI và CHUYÊN NGHIỆP thì thật là khó.

Nếu Bạn chưa chắc chắn với kiến thức Kế toán cũng như kiến thức về Thuế của mình. Bạn có thể tham khảo khóa học kế toán Thuế thực hành và thực tế chuyên sâu; Khóa học kế toán Tổng hợp thực hành và thực tế của Kế Toán Hà Nội tổ chức.

Đối với những bạn đã có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao về Kế toán, Thuế. Các Bạn có thể tham gia lớp ôn thi chứng chỉ hành nghề đại lý thuế của Kế Toán Hà Nội. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến thành công cho bạn. Giúp bạn được phép hành nghề dịch vụ đại lý thuế và nâng cao vị thế của mình, mang đến thành công và thu nhập cao cho bạn.

Nếu bạn là giám đốc Công ty chưa có một kế toán GIỎI để bạn tin tưởng, có thể tham khảo Dịch vụ Rà soát sổ sách kế toán của Chúng tôi.

Kế Toán Hà Nội, chúc bạn làm tốt công tác kế toán để không vi phạm một trong các trường hợp vi phạm luật kế toán và mức xử phạt mới nhất 2019 trên.

 

 

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng