skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Hạch toán Thuế thu nhập hoãn lại phải trả theo TT 200

Hạch toán Thuế thu nhập hoãn lại phải trả theo TT 200. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả là thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai tính trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành. Vậy khi phát sinh khoản thuế này, kế toán Doanh nghiệp sẽ hạch toán như thế nào?

Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách Hạch toán Thuế thu nhập hoãn lại phải trả theo TT 200.

Hạch toán Thuế thu nhập hoãn lại phải trả theo TT 200

Hạch toán Thuế thu nhập hoãn lại phải trả theo TT 200

Mời các bạn theo dõi bài viết.

Hạch toán Thuế thu nhập hoãn lại phải trả theo TT 200Tài khoản sử dụng.

Theo Thông tư 200, để Hạch toán Thuế thu nhập hoãn lại phải trả chúng ta sử dụng Tài khoản 347.

Tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả: Là TK dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

Hạch toán Thuế thu nhập hoãn lại phải trả theo TT 200Hạch toán Thuế thu nhập hoãn lại phải trả theo TT 200.

Kế toán hạch toán các nghiệp vụ cụ thể liên quan đến Thuế thu nhập hoãn lại phải trả cụ thể như sau:

Hạch toán Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các giao dịch được ghi nhận vào chi phí thuế thu nhập hoãn lại.

Cuối năm, kế toán căn cứ “Bảng xác định thuế thu nhập hoãn lại phải trả” để ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các giao dịch trong năm vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Kế toán hạch toán 2 trường hợp phát sinh: Trường hợp số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn hơn số thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm; Trường hợp số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm. Cụ thể hạch toán như sau:

 Trường hợp số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn hơn số thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm.

Kế toán tiến hành ghi nhận bổ sung số thuế thu nhập hoãn lại phải trả là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh lớn hơn số được hoàn nhập trong năm, hạch toán:

Nợ TK 8212: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Có TK 347: Thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

 Trường hợp số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm.

Kế toán tiến hành ghi giảm (hoàn nhập) số thuế thu nhập hoãn lại phải trả là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh nhỏ hơn số được hoàn nhập trong năm, hạch toán:

Nợ TK 347: Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Có TK 8212: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Hạch toán Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ việc áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán hoặc điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Cuối năm tài chính, kế toán căn cứ “ Bảng xác định thuế thu nhập hoãn lại phải trả ” đã được lập làm căn cứ ghi nhận hoặc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả  phát sinh từ các giao dịch được điều chỉnh vào lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước.

Kế toán hạch toán theo 2 trường hợp: Trường hợp điều chỉnh tăng Thuế thu nhập hoãn lại phải trả; Trường hợp điều chỉnh giảm Thuế thu nhập hoãn lại phải trả. Hạch toán cụ thể như sau:

 Trường hợp điều chỉnh tăng Thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

Cụ thể:

– Tăng số dư Có đầu năm TK 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

– Giảm số dư Có đầu năm TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước (nếu TK 4211 có số dư Có)

– Tăng số dư Nợ đầu năm TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước (nếu TK 4211 có số dư Nợ).

Hạch toán:

Nợ TK 4211: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

Có TK 347: Thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

 Trường hợp điều chỉnh giảm Thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

Cụ thể: 

– Giảm số dư Có đầu năm TK 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

– Tăng số dư Có đầu năm TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước (nếu TK 4211 có số dư Có)

– Giảm số dư Nợ đầu năm TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước (nếu TK 4211 có số dư Nợ).

Hạch toán:

Nợ TK 347: Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Có TK 4211: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước.

Trên đây Kế toán Hà Nội đã hướng dẫn các bạn Cách hạch toán Thuế thu nhập hoãn lại phải trả theo TT 200.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Khóa học kế toán tổng hợp cho người đã biết kế toán.

 

 

 

 

 

 

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng