skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200. Thông tư 200/2014/TT-BTC được ban hành ngày 22/12/2014. Có hiệu lực thi hành từ sau ngày 01/01/2015.

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 ra đời, thay thế cho hệ thống tài khoản kế toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 23/03/2006.

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC.

STT Số hiệu tài khoản TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
Cấp 1 Cấp 2

LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN

01 111   Tiền mặt
1111
1112
1113
Tiền Việt Nam
Ngoại tệ
Vàng tiền tệ
02 112 Tiền gửi Ngân hàng
1121
1122
1123
Tiền Việt Nam
Ngoại tệ
Vàng tiền tệ
03 113   Tiền đang chuyển
1131
1132
Tiền Việt Nam
Ngoại tệ
04 121 Chứng khoán kinh doanh
1211
1212
1218
Cổ phiếu
Trái phiếu
Chứng khoán và công cụ tài chính khác
05 128   Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
1281
1282
1283
1288
Tiền gửi có kỳ hạn 
Trái phiếu 
Cho vay 
Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
06 131  

Phải thu của khách hàng

07 133   Thuế GTGT được khấu trừ
13311332 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụThuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
08 136   Phải thu nội bộ
1361
1362
1363
1368
Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá
Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá
Phải thu nội bộ khác
09 138 Phải thu khác
1381
1385
1388
Tài sản thiếu chờ xử lý
Phải thu về cổ phần hoá
Phải thu khác
10 141 Tạm ứng
11 151 Hàng mua đang đi đường
12 152 Nguyên liệu, vật liệu
13 153 Công cụ, dụng cụ
    1531
1532
1533
1534
Công cụ, dụng cụ
Bao bì luân chuyển
Đồ dùng cho thuê
Thiết bị, phụ tùng thay thế.
14 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
15 155 Thành phẩm
1551
1557
Thành phẩm nhập kho
Thành phẩm bất động sản
16 156 Hàng hóa
    1561
1562
1563
Giá mua hàng hoá
Chi phí thu mua hàng hoá
Hàng hoá bất động sản
17 157 Hàng gửi bán
18 158 Hàng hoá kho bảo thuế
19 161 Chi sự nghiệp
1611
1612
Chi sự nghiệp năm trước
Chi sự nghiệp năm nay
20 171   Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
21 211   Tài sản cố định hữu hình
    2111
2112
2113
2114
2115
2118
Nhà cửa, vật kiến trúc
Máy móc, thiết bị
Phương tiện vận tải, truyền dẫn
Thiết bị, dụng cụ quản lý
Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
TSCĐ khác
22 212  

Tài sản cố định thuê tài chính

2111
2112
TSCĐ hữu hình thuê tài chính
TSCĐ vô hình thuê tài chính
23 213 Tài sản cố định vô hình
    2131
2132
2133
2134
2135
2136
2138
Quyền sử dụng đất
Quyền phát hành
Bản quyền, bằng sáng chế
Nhãn hiệu, tên thương mại
Chương trình phần mềm
Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
TSCĐ vô hình khác
24 214   Hao mòn tài sản cố định
2141
2142
2143
2147
Hao mòn TSCĐ hữu hình
Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
Hao mòn TSCĐ vô hình
Hao mòn bất động sản đầu tư
25 217 Bất động sản đầu tư
26 221 Đầu tư vào công ty con
27 222 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
28 228 Đầu tư khác
2281
2288
Đầu tư góp vốn bằng đơn vị khác
Đầu tư khác
29 229 Dự phòng tổn thất tài khoản
    2291
2292
2293
2294
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
Dự phòng tổn thẩt tài sản vào đơn vị khác
Dự phòng phải thu khó đòi
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
30 241 Xây dựng cơ bản dở dang
2411
2412
2413
Mua sắm TSCĐ
Xây dựng cơ bản
Sửa chữa lớn TSCĐ
31 242 Chi phí trả trước
32 243 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
33 244 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
     

LOẠI TÀI SẢN NỢ PHẢI TRẢ

34 331 Phải trả cho người bán
35 333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
    3331
33311
33312
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
33381
33382
3339
Thuế giá trị gia tăng phải nộp
Thuế giá trị gia tăng đầu ra
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế tài nguyên
Thuế nhà đất, tiền thuê đất
Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác
Thuế bảo vệ môi trường
Các loại thuế khác
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
36 334 Phải trả người lao động
    3341
3342
Phải trả công nhân viên
Phải trả người lao động khác
37 335 Chi phí phải trả
38 336 Phải trả nội bộ
    3361
3362
3363
3368
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá
Phải trả nội bộ về chi phí đi vay
Phải trả nội bộ khác
 39  337

Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng

40 338 Phải trả, phải nộp khác
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
Tài sản thừa chờ giải quyết
Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Phải trả về cổ phần hoá
Bảo hiểm thất nghiệp
Doanh thu chưa thực hiện
Phải trả, phải nộp khác
41 341 Vay và nợ thuê tài chính
3411
3412
Các khoản đi vay
Nợ thuê tài chính
42 343 Trái phiếu phát hành
3431
34311
34312
34313
3432
Trái phiếu thường
Mệnh giá trái phiếu
Chiết khấu trái phiếu
Phụ trội trái phiếu
Trái phiếu chuyển đổi
43 344 Nhận ký quỹ, ký cược
44 347 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
45 352 Dự phòng phải trả
3521
3522
3523
3524
Dự phòng bảo hánh sản phẩm, hàng hoá
Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
Dự phòng tái cơ cấu danh nghiêp
Dự phòng phải trả khác.
46 353 Quỹ khen thưởng, phúc lợi
3531
3532
3533
3534
Quỹ khen thưởng
Quỹ phúc lợi
Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty
47 356 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
3561
3562
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ
48 357 Quỹ bình ổn giá

LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

49 411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu
3383
3384
3385
3386
3387
3388
Vốn góp của chủ sở hữu
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết
Cổ phiếu ưu đãi
Thặng dư vốn cổ phần
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
Vốn khác
50 412 Chênh lệch đánh giá lại tài sản
51 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4131
4132
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động
52 414 Quỹ đầu tư phát triển
53 417 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
54 418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sỡ hữu
55 419 Cổ phiếu quỹ
56 421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4211
4212
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay
57 441 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
58 461 Nguồn kinh phí sự nghiệp
4611
4612
Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
59 466 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

60 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
5111
5112
5113
5114
5117
5118
Doanh thu bán hàng hoá
Doanh thu bán các thành phẩm
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu trợ cấp, trợ giá
Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
Doanh thu khác
61 515 Doanh thu hoạt động tài chính
62 521 Các khoản giảm trừ doanh thu
5211
5212
5213
Chiết khấu thương mại
Hàng bán bị trả lại
Giảm giá hàng bán
63 611 Mua hàng
6111
6112
Mua nguyên liệu, vật liệu
Mua hàng hoá
64 621 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
65 622 Chi phí nhân công trực tiếp
66 623 Chi phí sử dụng máy thi công
6231
6232
6233
6234
6237
6238
Chi phí nhân công
Chi phí nguyên, vật liệu
Chi phí dụng cụ sản xuất
Chi phí khấu hao máy thi công
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí bằng tiền khác
67 627 Chi phí sản xuất chung
6271
6272
6273
6274
6277
6278
Chi phí nhân viên phân xưởng
Chi phí nguyên, vật liệu
Chi phí dụng cụ sản xuất
Chi phí khấu hao TSCĐ
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí bằng tiền khác
68 631

Giá thành sản xuất

69 632 Giá vốn hàng bán
70 635 Chi phí tài chính
71 641 Chi phí bán hàng
6411
6412
6413
6414
6415
6417
6418
Chi phí nhân viên 
Chi phí nguyên vật liệu, bao bì
Chi phí dụng cụ, đồ dùng
Chi phí khấu hao TSCĐ
Chi phí bảo hành
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí bằng tiền khác
72 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
Chi phí nhân viên quản lý
Chi phí vật liệu quản lý
Chi phí đồ dùng văn phòng
Chi phí khấu hao TSCĐ
Thuế, phí và lệ phí
Chi phí dự phòng
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí bằng tiền khác

LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC

73 711 Thu nhập khác
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC
74 811 Chi phí khác
75 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
8211
8212
Chi phí thuế TNDN hiện hành
Chi phí thuế TNDN hoãn lại
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
76 911 Xác định kết quả kinh doanh

 

Các bạn tải Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 : TẠI ĐÂY

Để xem chi tiết hướng dẫn cách hạch toán của các tài khoản ở HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 200. Các bạn click để xem:

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200

Click để xem cách hạch toán Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200.

 

So sánh Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 có gì khác biệt so với Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133?

  – Hệ thống tài khoản kế toán giữa hai thông tư 200 và thông tư 200 sẽ có 1 số khác biệt nhất định. 

   + Thứ nhất về số lượng tài khoản: Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 sẽ nhều hơn Thông tư 133.

   + Thứ hai về tài khoản chi tiết: Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 sẽ nhiều tài khoản chi tiết (tài khoản cấp 2, cấp 3) hơn so với Thông tư 133.

Ví dụ:

Thông tư 200 sẽ có tài khoản cấp 3 là 111(3) – Vàng tiền tệ.  Có tài khoản 133 – Tiền đang chuyển. Tuy nhiên Thông tư 133/2016/TT-BTC lại không có các tài khoản này.

Để xem đầy đủ, cụ thể các bạn tải file so sánh hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 và Thông tư 200

TẠI ĐÂY

Trên đây là Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. 

 

Mời các bạn xem thêm:

 >> Hệ thống tài khoản theo Thông tư 133.

 

 

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng