skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Kế toán Xác định kết quả kinh doanh theo TT200

Kế toán Xác định kết quả kinh doanh theo TT200. Như chúng ta đã biết, kết quả hoạt động hoạt động sản xuất, kinh doanh được xác định dựa trên kết quả về tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Vậy khi xác định kết quả kinh doanh, kế toán hạch toán như thế nào?

Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn về Kế toán Xác định kết quả kinh doanh theo TT200. 

Kế toán Xác định kết quả kinh doanh theo TT200

Mời các bạn theo dõi bài viết.

Kế toán Xác định kết quả kinh doanh theo TT200Tài khoản sử dụng.

Theo Thông tư 200, để hạch toán Kế toán xác định kết quả kinh doanh, chúng ta sử dụng tài khoản 911.

Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh: Là TK dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm.

Kế toán Xác định kết quả kinh doanh theo TT200Kế toán Xác định kết quả kinh doanh theo TT200.

Vào cuối kỳ kế toán, kế toán DN tiến hành hạch toán các nghiệp vụ kết chuyển liên quan trực tiếp đến Kế toán Xác định kết quả kinh doanh theo TT200 như sau:

Kế toán Xác định kết quả kinh doanh theo TT200Kế toán kết chuyển doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản Xác định kết quả kinh doanh.

Hạch toán:

Nợ TK 511: Trị giá doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 911: Trị giá doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Kế toán Xác định kết quả kinh doanh theo TT200Kế toán kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán.

Hạch toán:

Nợ TK 911: Trị giá vốn hàng bán

Có TK 632: Trị giá vốn hàng bán.

Kế toán Xác định kết quả kinh doanh theo TT200Kế toán kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính.

Hạch toán:

Nợ TK 515: Trị giá doanh thu hoạt động tài chính

Có TK 911: Trị giá doanh thu hoạt động tài chính.

Kế toán Xác định kết quả kinh doanh theo TT200Kế toán kết chuyển các khoản thu nhập khác.

Hạch toán:

Nợ TK 711: Trị giá khoản thu nhập khác

Có TK 911: Trị giá khoản thu nhập khác.

Kế toán Xác định kết quả kinh doanh theo TT200Kế toán kết chuyển chi phí hoạt động tài chính.

Hạch toán:

Nợ TK 911: Trị giá chi phí hoạt động tài chính

Có TK 635: Trị giá chi phí hoạt động tài chính.

Các bạn đang theo dõi bài viết Kế toán Xác định kết quả kinh doanh theo TT200 của Kế toán Hà Nội.

Kế toán Xác định kết quả kinh doanh theo TT200Kế toán kết chuyển các khoản chi phí khác.

Hạch toán:

Nợ TK 911: Trị giá khoản chi phí khác

Có TK 811: Trị giá khoản chi phí khác.

Kế toán Xác định kết quả kinh doanh theo TT200Kế toán kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Hạch toán:

Nợ TK 911: Trị giá chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Có TK 8211: Trị giá chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Kế toán Xác định kết quả kinh doanh theo TT200Kế toán kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh bên Có TK 8212 “Chi phí thuế thu nhập hoãn lại”.

Kế toán hạch toán 2 trường hợp:

– Trường hợp TK 8212 có số phát sinh bên Nợ lớn hơn số phát sinh bên Có, hạch toán:

Nợ TK 911: Trị giá số chênh lệch 

Có TK 8212: Trị giá số chênh lệch.

– Trường hợp TK 8212 có số phát sinh bên Nợ nhỏ hơn số phát sinh bên Có, hạch toán:

Nợ TK 8212: Trị giá số chênh lệch 

Có TK 911: Trị giá số chênh lệch .

Kế toán Xác định kết quả kinh doanh theo TT200Kế toán kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ.

Hạch toán:

Nợ TK 911: Trị giá chi phí bán hàng

Có TK 641: Trị giá chi phí bán hàng.

Kế toán Xác định kết quả kinh doanh theo TT200Kế toán kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ.

Hạch toán:

Nợ TK 911: Trị giá chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 642: Trị giá chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kế toán Xác định kết quả kinh doanh theo TT200Kế toán kết chuyển kết quả kinh doanh trong kỳ.

Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp theo dõi kết quả kinh doanh trong kỳ nhưng không theo dõi đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

– Kế toán kết chuyển lãi, hạch toán:

Nợ TK 911: Trị giá khoản lãi

Có TK 3368: Trị giá khoản lãi.

– Kế toán kết chuyển lỗ, hạch toán:

Nợ TK 3368: Trị giá khoản lỗ

Có TK 911: Trị giá khoản lỗ.

Kế toán Xác định kết quả kinh doanh theo TT200Kế toán kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Kế toán hạch toán 2 trường hợp:

– Trường hợp kết chuyển lãi, hạch toán:

Nợ TK 911: Trị giá khoản lãi

Có TK 421: Trị giá khoản lãi.

– Trường hợp kết chuyển lỗ, hạch toán:

Nợ TK 421: Trị giá khoản lỗ

Có TK 911: Trị giá khoản lỗ.

Trên đây, Kế toán Hà Nội đã hướng dẫn các bạn Cách hạch toán Kế toán Xác định kết quả kinh doanh theo TT200.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Mời xemKế toán Xác định kết quả kinh doanh theo TT133.

Khóa học kế toán tổng hợp cho người đã biết kế toán.

 

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng