skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM
Hạch Toán Chứng Khoán Kinh Doanh Theo TT133

Hạch toán chứng khoán kinh doanh theo TT133

Hạch toán chứng khoán kinh doanh theo TT133. Như chúng ta đã biết, chứng khoán kinh doanh bao gồm: Cổ phiếu, trái phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán, các loại chứng khoán và công cụ tài chính khác. Vậy cách hạch toán chứng khoán kinh doanh như thế nào?…

Xem thêm
Kế Toán Dự Phòng Phải Thu Khó đòi Theo TT133

Kế toán dự phòng phải thu khó đòi theo TT133

Kế toán dự phòng phải thu khó đòi theo TT133. Như chúng ta đã biết, khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi là khoản dự phòng phần giá trị bị tổn thất của các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng có thể không đòi được do khách nợ không có khả…

Xem thêm
Kế Toán Dự Phòng Giảm Giá Hàng Tồn Kho Theo TT133

Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo TT133

Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo TT133. Như chúng ta đã biết, Doanh nghiệp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm mục đích bù đắp thiệt hại do vật tư, sản phẩm hàng hóa tồn kho bị giảm giá. Khoản dự phòng này được lập…

Xem thêm
Kế Toán Chi Phí Tài Chính Theo TT 133

Kế toán chi phí tài chính theo TT 133

Kế toán chi phí tài chính theo TT 133. Chi phí tài chính đóng vai trò quan trọng trong hoạt động SXKD của Doanh nghiệp. Nó bao gồm tất cả những khoản chi phí mà DN cần phải chi trả, ví dụ như: Chi phí liên quan đến việc đầu tư,…

Xem thêm
Hạch Toán Bất động Sản đầu Tư Theo TT133

Hạch toán bất động sản đầu tư theo TT133

Hạch toán bất động sản đầu tư theo TT133. Như chúng ta đã biết, Bất động sản đầu tư là bất động sản, bao gồm: Quyền sử dụng đất; Nhà; Cơ sở hạ tầng; ... Vậy khi phát sinh nghiệp vụ liên quan đến bất động sản đầu tư, kế toán sẽ…

Xem thêm
Kế Toán Các Quỹ Thuộc Vốn Chủ Sở Hữu Theo TT133

Kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo TT133

Kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo TT133. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu phát sinh từ lợi nhuận sau thuế và được sử dụng vào mục đích khen thưởng hoặc các mục đích khác phục vụ công tác điều hành của Doanh nghiệp. Kế toán…

Xem thêm
Hạch Toán Phải Thu Của Khách Hàng Theo TT133

Hạch toán phải thu của khách hàng theo TT133

Hạch toán phải thu của khách hàng theo TT133. Như chúng ta đã biết, khoản phải thu của khách hàng bao gồm các khoản phải thu phát sinh từ giao dịch có tính chất mua - bán, như: Phải thu về bán hàng, cung cấp dịch vụ, thanh lý, nhượng bán tài…

Xem thêm
Hạch Toán Chi Phí Trả Trước Theo TT133

Hạch toán chi phí trả trước theo TT133

Hạch toán chi phí trả trước theo TT133. Chi phí trả trước là khoản chi phí đã phát sinh mà Doanh nghiệp phải bỏ ra để mua CCDC hay một số tài sản khác có liên quan đến hoạt động SXKD trong nhiều kỳ của Doanh nghiệp. Khoản chi phí này…

Xem thêm
Hạch Toán Dự Phòng Tổn Thất Tài Sản Theo TT133

Hạch toán dự phòng tổn thất tài sản theo TT133

Hạch toán dự phòng tổn thất tài sản theo TT133. Khoản dự phòng tổn thất tài sản là khoản dự phòng bao gồm: Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính; Dự phòng nợ phải thu khó đòi; Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Kế toán hạch toán Khoản…

Xem thêm
Kế Toán Phải Trả Người Lao động Theo TT133

Kế toán phải trả người lao động theo TT133

Kế toán phải trả người lao động theo TT133. Khoản phải trả người lao động bao gồm các khoản như: Tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, .... Doanh nghiệp định kỳ phải thanh toán các khoản phải trả cho người lao động. Vậy cách hạch toán…

Xem thêm
Hạch Toán Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp Theo TT 200

Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp theo TT 200

Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp theo TT 200. Như chúng ta đã biết, chi phí quản lý doanh nghiệp là khoản chi phí liên quan đến quá trình quản lý, phục vụ, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn doanh nghiệp. Ví dụ như: Các…

Xem thêm
Cách Hạch Toán Chi Phí Quản Lý Kinh Doanh Theo TT133

Cách hạch toán chi phí quản lý kinh doanh theo TT133

Cách hạch toán chi phí quản lý kinh doanh theo TT133. Chúng ta đã biết, chi phí quản lý kinh doanh là khoản chi phí bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Vậy cách hạch toán chi phí quản lý kinh doanh như thế nào? Kế…

Xem thêm
Hạch Toán Tài Khoản đầu Tư Khác Theo TT200

Hạch toán tài khoản đầu tư khác theo TT200

Hạch toán tài khoản đầu tư khác theo TT200. Khi Doanh nghiệp phát sinh nghiệp vụ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác thì kế toán sẽ hạch toán ra sao? Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách Hạch toán tài khoản đầu tư khác theo TT200.…

Xem thêm

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng