skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại

Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại

Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại trong các trường hợp cụ thể.

Để có Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại đúng theo quy định. Chúng ta cần nắm được thế nào là chiết khấu thương mại (chiết khấu thương mại là gì)? Có mấy dạng chiết khấu thương mại? Ví dụ cụ thể về Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại.

Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại Chiết khấu thương mại là gì.

Chiết khấu thương mại phải trả là khoản Đơn vị Bán hàng giảm giá niêm yết cho Đơn vị Mua hàng với khối lượng lớn.

Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại như thế nào.

Tại Khoản 2.5, Phụ lục 4, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài, quy định:

“2.5. Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

► Như vậy: Theo quy định trên thì chiết khấu thương mại có 3 trường hợp xảy ra đó là: Chiết khấu thương mại áp dụng theo từng lần mua; Chiết khấu thương mại theo số lượng, doanh số và Chiết khấu thương mại theo chương trình. Chúng ta lần lượt đi nghiên cứu Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại đối với từng trường hợp trên nhé.

a) Trường hợp 1: Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại áp dụng theo từng lần mua:

Chiết khấu thương mại áp dụng theo từng lần mua thì >>> trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu, thuế GTGTtổng giá thanh toán tương ứng với giá bán đã chiết khấu.

VÍ DỤ về Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại áp dụng theo từng lần mua:

Công ty A, bán điều hòa cho Công ty B. Giá bán 01 bộ điều hòa LG là 8.000.000 đ chưa có thuế GTGT 10%. Công ty B mua 6 bộ điều hòa và được hưởng chiết khấu thương mại là 18% trên giá bán chưa thuế.

Công ty A viết hóa đơn cho công ty B với giá bán đã chiết khấu chưa thuế GTGT 10% là: 8.000.000 đ – (8.000.000 đ x18%) = 6.560.000 đ/bộ

Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại Hóa đơn được viết như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ  Đơn vị tính  Số lượng  Đơn giá  Thành tiền 
1 2 3 4 5 6=4 x 5
1 Máy điều hòa LG Bộ 06 6.560.000 39.360.000
Cộng tiền hàng:    39.360.000
Thuế suất GTGT…..10%……   Tiền thuế GTGT:   3.936.000
Tổng thanh toán 43.296.000
Số tiền viết bằng chữ: Bốn mươi ba triệu, hai trăm chín sáu nghìn đồng.

 

b) Trường hợp 2: Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại theo số lượng, doanh số:

Với trường hợp này, các lần mua hàng trước được viết hóa đơn theo giá niêm yết (giá chưa trừ chiết khấu). Số tiền chiết khấu được điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua hàng cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

Lưu ý: Nếu hóa đơn cuối cùng có giá trị nhỏ hơn giá trị chiết khấu thì kế toán viết chiết khấu thương mại cho hóa đơn mua hàng kỳ sau hoặc viết hóa đơn riêng về khoản chiết khấu còn lại.

VÍ DỤ về Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại theo số lượng, doanh số:

Ngày 2/6/2018, Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh Việt Nam ký hợp đồng số 05/HĐKT/KTHN  bán điều hòa Daikin cho công ty TNHH Kế Toán Hà Nội với giá bán là 20.000.000 đ/bộ, chưa có thuế GTGT 10%  và  nếu công ty TNHH Kế Toán Hà Nội mua với số lượng 16 bộ điều hòa Daikin thì được hưởng chiết khấu thương mại là 24% trên giá bán chưa thuế.

– Ngày 2/6/18: Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội mua 5 bộ.

Kế toán công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh Việt Nam viết hóa đơn cho công ty TNHH Kế Toán Hà Nội theo giá bán chưa được chiết khấu là 20.000.000 đ/bộ, chưa có thuế GTGT 10% (vì chưa đủ số lượng).

– Ngày 12/6/18: Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội mua 8 bộ.

Kế toán công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh Việt Nam viết hóa đơn cho công ty TNHH Kế Toán Hà Nội theo giá bán chưa được chiết khấu là 20.000.000 đ/bộ, chưa có thuế GTGT 10% (vì chưa đủ số lượng).

– Ngày 18/6/18: Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội mua 3 bộ.

Vậy ngày 18/6/18 công ty TNHH Kế Toán Hà Nội đã mua đủ 16 bộ, công ty sẽ được chiết khấu 24% trên giá bán chưa thuế của 1 bộ điều hòa là: 20.000.000 đ/bộ  x 24% = 4.800.000 đ/bộ.

Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại Ngày 18/6/2018 Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh Việt Nam viết hóa đơn cho công ty TNHH Kế Toán Hà Nội như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ  Đơn vị tính  Số lượng  Đơn giá  Thành tiền 
1 2 3 4 5 6=4 x 5
1 Máy điều hòa Daikin Bộ 6 20.000.000 120.000.000
2 Chiết khấu thương mại

24% (theo hợp đồng số 05/HĐKT/KTHN, ngày 2/6/18)

Bộ 16 4.800.000 76.800.000
Cộng tiền hàng:    43.200.000
Thuế suất GTGT…..10%……   Tiền thuế GTGT:   4.320.000
Tổng thanh toán 47.520.000
Số tiền viết bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng.

c) Trường hợp 3Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại theo chương trình:

Với trường hợp này khi bán hàng kế toán viết hóa đơn theo giá bán niêm yết (giá chưa trừ chiết khấu), khi kết thúc chương chiết khấu hàng bán, kế toán lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh đối với những khách hàng đạt điều kiện được hưởng chiết khấu.

VÍ DỤ về Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại theo chương trình:

Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh Việt Nam có chương trình chiết khấu thương mại từ ngày 1/06/2018 đến 30/06/2018: Mua 30 bộ điều hòa Daikin trị giá 20.000.000 đ/bộ (giá chưa có thuế GTGT 10%), được hưởng chiết khấu thương mại 25% trên giá bán chưa thuế GTGT (5.000.000 đ/bộ chưa thuế GTGT). Nếu kết thúc chương trình, tức là hết ngày 30/06/2018 khách hàng nào đạt được chỉ tiêu sẽ được hưởng chiết khấu thương mại.

– Ngày 2/6/18: Công ty CP Kế Toán Hà Nội mua 10 bộ.

Kế toán công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh Việt Nam viết hóa đơn Mẫu số: 01GTKT3/001, Ký hiệu: MB/18P, số: 0000050 cho công ty TNHH Kế Toán Hà Nội theo giá bán chưa được chiết khấu là 20.000.000 đ/bộ, chưa có thuế GTGT 10%.

– Ngày 5/6/18: Công ty CP Kế Toán Hà Nội mua 10 bộ.

Kế toán công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh Việt Nam viết hóa đơn Mẫu số: 01GTKT3/001, Ký hiệu: MB/18P, số: 0000055 cho công ty TNHH Kế Toán Hà Nội theo giá bán chưa được chiết khấu là 20.000.000 đ/bộ, chưa có thuế GTGT 10%.

– Ngày 10/6/18: Công ty CP Kế Toán Hà Nội mua 10 bộ.

Kế toán công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh Việt Nam viết hóa đơn Mẫu số: 01GTKT3/001, Ký hiệu: MB/18P, số: 0000060 cho công ty TNHH Kế Toán Hà Nội theo giá bán chưa được chiết khấu là 20.000.000 đ/bộ, chưa có thuế GTGT 10%.

– Ngày 30/6/2018, xét thấy công ty CP Kế Toán Hà Nội, đủ điều kiện được hưởng chiết khấu thương mại.

Ngày 30/6/2018 kế toán công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh Việt Nam lập bảng kê và viết hóa đơn điều chỉnh (hóa đơn chiết khấu thương mại) như sau:
STT Tên hàng hóa, dịch vụ  Đơn vị tính  Số lượng  Đơn giá  Thành tiền 
1 2 3 4 5 6=4 x 5
1 Chiết khấu thương mại

25% trên giá trị bán chưa thuế, theo chương trình (1/6-30/6) năm 2018 . Kèm theo bảng kê khai hóa đơn số 01/BKHĐ-KTHN

Bộ 30 5.000.000 150.000.000
Cộng tiền hàng:    150.000.000
Thuế suất GTGT…..10%……   Tiền thuế GTGT:   15.000.000
Tổng thanh toán 165.000.000
Số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu lăm triệu đồng.

 

Bảng kê kèm theo hóa đơn điều chỉnh (các bạn tham khảo) được lập như sau:

Công ty cổ phần  cơ điện lạnh Việt Nam

BẢNG KÊ KHAI BÁN HÀNG CHO CÔNG TY CP KẾ TOÁN HÀ NỘI

(Theo chương trình chiết khấu thương mại từ ngày (/6/18-30/6/18)

Số 01/BKHĐ-KTHN

Hóa đơn  Tên hàng hóa , dịch vụ  Số lượng (bộ) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)
Ngày tháng  Ký hiệu  Số hiệu 
2/6/18 MB/18P 0000050 Điều hòa Daikin 10 20.000.000 200.000.000
5/6/18 MB/18P 0000055 Điều hòa Daikin 10 20.000.000 200.000.000
10/6/18 MB/18P 0000060 Điều hòa Daikin 10 20.000.000 200.000.000
Cộng tiền hàng 30 600.000.000
Thuế GTGT 10% 60.000.000
Tổng thanh toán 660.000.000
Tiền bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi triệu đồng.

Cảm bạn đã theo dõi Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại do Kế Toán Hà Nội trình bày. Chúc bạn thành công với nghề kế toán của mình. Bạn có thể tìm hiểu thêm về CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ, có chứng chỉ sẽ giúp bạn THÀNH CÔNG HƠN.

Kế Toán Hà Nội:

  • Mời các bạn tải mẫu Bảng Kê hóa đơn bán hàng theo chương trình chiết khấu thương mại tại đây.
  • Mời các bạn xem hướng dẫn cách hạch toán chiết khấu thương mại tại bên Mua và bên Bán tại đây.

Địa chỉ học kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế dành cho người đã biết

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng