skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Hạch toán chi sự nghiệp, dự án theo TT 200

Hạch toán chi sự nghiệp, dự án theo TT 200. Trên thực tế, khi doanh nghiệp có các hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án được Ngân sách Nhà nước hoặc cấp trên cấp kinh phí hoặc được viện trợ, tài trợ. Các hoạt động này của doanh nghiệp không vì mục đích lợi nhuận của doanh nghiệp. Vậy kế toán sẽ hạch toán chi sự nghiệp, dự án theo TT 200 như thế nào?

Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách Hạch toán chi sự nghiệp, dự án theo TT 200; Ví dụ Hạch toán chi sự nghiệp, dự án theo TT 200.

Hạch toán chi sự nghiệp, dự án theo TT 200

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Thanh Xuân Hà NộiMời xem Sơ đồ kế toán tài khoản 161- Chi sự nghiệp theo Thông tư 200 Tại đây.

Hạch toán chi sự nghiệp, dự án theo TT 200Tài khoản sử dụng.

Theo Thông tư 200, để hạch toán chi sự nghiệp, dự án, chúng ta dùng Tài khoản 161.

Tài khoản 161 – Chi sự nghiệp: Là TK phản ánh các khoản chi sự nghiệp, dự án để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội do Nhà nước giao mà không vì mục đích lợi nhuận của doanh nghiệp.

Hạch toán chi sự nghiệp, dự án theo TT 200Cách hạch toán chi sự nghiệp, dự án theo TT 200.

Ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các DN còn có nhiệm vụ kinh tế, xã hội do Nhà nước giao. Khi được hoạt động sự nghiệp, dự án, kế toán DN sẽ hạch toán từng nghiệp vụ cụ thể như sau:

Cách hạch toán chi sự nghiệp, dự án theo TT 200Chi tiền cho hoạt động sự nghiệp, dự án.

Khi xuất tiền dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án, kế toán hạch toán:

Nợ TK 1612: Trị giá tiền chi cho hoạt động sự nghiệp, dự án

Có các TK 111, 112, …: Trị giá tiền chi cho hoạt động sự nghiệp, dự án.

Cách hạch toán chi sự nghiệp, dự án theo TT 200Tiền lương và các khoản khác phải trả tính vào chi sự nghiệp, dự án.

Khi tiền lương và các khoản khác phải trả cho nhân viên của DN, người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tính vào chi sự nghiệp, dự án. Kế toán hạch toán:

Nợ TK 1612: Tổng trị giá tiền chi cho hoạt động sự nghiệp, dự án

Có TK 334: Trị giá tiền lương và các khoản khác phải trả cho nhân viên

Có TK 331: Trị giá khoản phải trả cho người bán.

Cách hạch toán chi sự nghiệp, dự án theo TT 200Xuất kho nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án.

Khi DN xuất kho nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, kế toán hạch toán:

Nợ TK 1612: Tổng trị giá nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án

Có TK 152: Trị giá nguyên vật liệu sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án

Có TK 153: Trị giá công cụ, dụng cụ sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án.

Cách hạch toán chi sự nghiệp, dự án theo TT 200Nhận các khoản kinh phí của cấp trên hoặc rút dự toán chi sự nghiệp, dự án để chi trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án.

Khi các khoản kinh phí của cấp trên hoặc số tiền rút dự toán chi sự nghiệp, dự án để chi trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án được chuyển về, kế toán hạch toán:

Nợ TK 1612: Trị giá nguồn kinh phí sự nghiệp chi trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp, dự án

Có TK 461:Trị giá nguồn kinh phí sự nghiệp chi trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp, dự án.

Chú ý khi rút dự toán chi sự nghiệp, dự án ra sử dụng thì DN chủ động theo dõi và ghi chép cho phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp mình.

Cách hạch toán chi sự nghiệp, dự án theo TT 200Kết chuyển chi phí sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành để sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án.

Khi kết chuyển chi phí sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành để sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, kế toán hạch toán:

Nợ TK 1612: Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

Có TK 2413: Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ.

Cách hạch toán chi sự nghiệp, dự án theo TT 200Mua TSCĐ hoặc đầu tư xây dựng cơ bản cho các hoạt động sự nghiệp, dự án.

Khi DN tiến hành mua TSCĐ hoặc đầu tư xây dựng cơ bản cho các hoạt động sự nghiệp, dự án bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án, kế toán hạch toán như sau:

– Đưa vào sử dụng TSCĐ, công trình đã hoàn thành sử dụng cho các hoạt động sự nghiệp, dự án, hạch toán:

Nợ TK 211: Trị giá TSCĐ hữu hình

Có các TK 111, 112, 331, 241, 461, …: Trị giá các khoản phải trả khi đưa TSCĐ, công trình đã hoàn thành sử dụng cho các hoạt động sự nghiệp, dự án.

– Đồng thời kế toán hạch toán:

Nợ TK 1612: Trị giá nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Có TK 466: Trị giá nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

Chú ý khi rút dự toán chi sự nghiệp, dự án để mua sắm TSCĐ, doanh nghiệp chủ động theo dõi và ghi chép cho phù hợp.

Cách hạch toán chi sự nghiệp, dự án theo TT 200Trích các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ của người lao động tham gia hoạt động sự nghiệp, dự án.

Khi trích các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ của người lao động tham gia hoạt động sự nghiệp, dự án của doanh nghiệp, kế toán hạch toán:

Nợ TK 1612: Trị giá các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

Có các TK 3382, 3383, 3384, 3386: Trị giá các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.

Cách hạch toán chi sự nghiệp, dự án theo TT 200Cách hạch toán chi sự nghiệp, dự án vào cuối năm tài chính.

Cuối năm tài chính, kế toán sẽ hạch toán quyết toán chi sự nghiệp, dự án theo 2 trường hợp: Trường hợp quyết toán chưa được duyệt và Trường hợp quyết toán đã được duyệt. Cụ thể như sau:

  • Trường hợp quyết toán chưa được duyệt.

Cuối năm tài chính, nếu quyết toán chưa được duyệt, kế toán tiến hành chuyển số dư Nợ TK 1612 “Chi sự nghiệp năm nay” sang TK 1611 “Chi sự nghiệp năm trước”, hạch toán:

Nợ TK 1611: Chi sự nghiệp năm trước

Có TK 1612: Chi sự nghiệp năm nay.

  • Trường hợp quyết toán đã được duyệt.

Khi báo cáo quyết toán được duyệt, số chi sự nghiệp, chi dự án được quyết toán với nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn kinh phí dự án, hạch toán:

Nợ TK 4611: Trị giá nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước

Có TK 1611: Trị giá nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước.

Cách hạch toán chi sự nghiệp, dự án theo TT 200Chi sự nghiệp sai quy định không được cấp.

Khi khoản chi sai quy định không được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải xuất toán thu hồi, hạch toán:

Nợ TK 1388: Trị giá chi sự nghiệp năm trước

Có TK 1611: Trị giá chi sự nghiệp năm trước.

Các bạn vừa xem lý thuyết Hạch toán chi sự nghiệp, dự án theo TT 200, sau đây mời các bạn theo dõi ví dụ Hạch toán chi sự nghiệp, dự án theo TT 200.

Hạch toán chi sự nghiệp, dự án theo TT 200Ví dụ Hạch toán chi sự nghiệp, dự án theo TT 200.

Tháng 3, công ty Bảo Sơn nhận được 1 dự án xã hội A do Nhà nước giao. Công ty thực hiện dự án A như sau:

  • DN xuất kho nguyên vật liệu sử dụng cho dự án trị giá 100.000.000 VNĐ. 
  • Xuất tiền dùng cho dự án trị giá 200.000.000 VNĐ.

>>>Kế toán công ty Bảo Sơn hạch toán như sau:

– Khi xuất tiền dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án, kế toán hạch toán:

Nợ TK 1612: 200.000.000 VNĐ

Có TK 111: 200.000.000 VNĐ.

– Khi DN xuất kho nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, kế toán hạch toán:

Nợ TK 1612: 100.000.000 VNĐ

Có TK 152: 100.000.000 VNĐ.

Kế toán Hà Nội đã hướng dẫn các bạn Hạch toán chi sự nghiệp, dự án theo TT 200, ví dụ Hạch toán chi sự nghiệp, dự án theo TT 200. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Nếu bạn đang là kế toán viên, muốn nâng cao trình độ hoặc muốn có CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ >>> Hãy tham khảo LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ CỦA KẾ TOÁN HÀ NỘI. Lớp ôn thi của Chúng tôi sẽ giúp bạn CÓ ĐƯỢC CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ.

Nếu bạn mới vào nghề kế toán, chưa có nhiều kinh nghiệm >>> hãy tham khảo CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ CỦA KẾ TOÁN HÀ NỘI. Khóa học của Chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao cả kiến thức và kinh nghiệm làm kế toán.

Khóa học kế toán tổng hợp cho người đã biết kế toán.

 

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng