skip to Main Content
Menu
THÂN THIỆN - THỰC TẾ - THÀNH THẠO - UY TÍN - TẬN TÂM

Kế toán Nguồn hình thành và sử dụng kinh phí

Kế toán Nguồn hình thành và sử dụng kinh phí. Trên thực tế, bên cạnh hoạt động SXKD một số Doanh nghiệp còn được Nhà nước và cấp trên hay các tổ chức, cá nhân cấp kinh phí trực tiếp để thực hiện những chương trình, dự án hoặc các nhiệm vụ chính trị kinh tế, xã hội không vì mục đích kinh doanh. Nguồn kinh phí này chính là nguồn kinh phí sự nghiệp (hay dự án). Vậy, khi phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến nguồn kinh phí này kế toán sẽ hạch toán ra sao?

Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách Hạch toán Kế toán Nguồn hình thành và sử dụng kinh phí.

Kế toán Nguồn hình thành và sử dụng kinh phí

Kế toán Nguồn hình thành và sử dụng kinh phí

Mời các bạn theo dõi bài viết.

Kế toán Nguồn hình thành và sử dụng kinh phí.Nhận được kinh phí sự nghiệp do Ngân sách Nhà nước cấp bằng tiền.

Khi Doanh nghiệp nhận kinh phí sự nghiệp do Ngân sách Nhà nước cấp bằng lệnh chi tiền hoặc do cấp trên cấp bằng tiền, hạch toán:

Nợ các TK 111, 112: Số kinh phí được cấp bằng tiền

Có TK 4612: Tăng nguồn kinh phí.

Kế toán Nguồn hình thành và sử dụng kinh phí.Khi Doanh nghiệp rút dự toán chi sự nghiệp, dự án.

Hạch toán:

Nợ TK 111: Rút kinh phí về nhập quỹ

Nợ TK 331: Rút kinh phí thanh toán trực tiếp cho người bán hàng

Nợ TK 1612: Rút kinh phí chi trực tiếp

Nợ các TK 152, 153: Trị giá vật tư, dụng cụ (nếu mua)

Nợ TK 133: Trị giá thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 4612: Tăng nguồn kinh phí.

Kế toán Nguồn hình thành và sử dụng kinh phí.Nhận được kinh phí sự nghiệp do Ngân sách Nhà nước cấp bằng Tài sản cố định.

Khi Doanh nghiệp nhận kinh phí sự nghiệp bằng TSCĐ do Ngân sách cấp, đơn vị cấp trên cấp hoặc được viện trợ không hoàn lại bằng TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án, hạch toán:

Nợ các TK 211, 213: Nguyên giá TSCĐ

Có TK 4612: Tăng nguồn kinh phí.

Đồng thời, kế toán ghi tăng khoản chi sự nghiệp và nguồn vốn tương ứng trong kỳ, hạch toán:

Nợ TK 1612: Tăng khoản chi sự nghiệp

Có TK 466: Tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

Kế toán Nguồn hình thành và sử dụng kinh phí.Hạch toán các khoản thu sự nghiệp khác phát sinh.

Khi phát sinh các khoản thu sự nghiệp khác như: Thu hội phí, lệ phí, nghiệp phí,… hạch toán:

Nợ các TK 111, 112, 1388, …: Trị giá khoản phải thu

Có TK 4612: Tăng nguồn kinh phí.

Xuất tiền chi cho hoạt động sự nghiệp.

Khi Doanh nghiệp xuất tiền chi cho hoạt động sự nghiệp, chương trình, dự án thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án, hạch toán:

Nợ TK 1612: Các khoản chi tiêu cho hoạt động sự nghiệp

Có các TK 111,112, 331,…: Các khoản chi tiêu cho hoạt động sự nghiệp.

Các khoản chi sai quy định không được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải xuất toán thu hồi.

Hạch toán:

Nợ TK 1388: Các khoản thu hồi

Có TK 1611: Giảm chi sự nghiệp.

Kế toán Nguồn hình thành và sử dụng kinh phí.Cuối năm tài chính, quyết toán chi sự nghiệp chưa được duyệt.

Số Chi sự nghiệp năm nay được chuyển thành Chi sự nghiệp năm trước, hạch toán:

Nợ TK 1611: Chi sự nghiệp năm trước chưa được duyệt

Có TK 1612: Chi sự nghiệp đã duyệt năm nay.

Đồng thời kế toán kết chuyển nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án năm nay thành nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án năm trước, hạch toán:

Nợ TK 4612: Giảm nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay

Có TK 4611: Tăng nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước.

Khi báo cáo quyết toán chi sự nghiệp, chi dự án năm trước được duyệt.

Hạch toán:

Nợ TK 4611: Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước được duyệt

Có Nợ TK 1611: Chi sự nghiệp năm trước được duyệt.

Trên đây, Kế toán Hà Nội đã hướng dẫn các bạn Hạch toán Kế toán Nguồn hình thành và sử dụng kinh phí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Mời xem: Hạch toán chi sự nghiệp, dự án theo TT 200

Khóa học kế toán tổng hợp cho người đã biết kế toán.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối tác - khách hàng

ACB
Vietin_bank
MT-Phaco
Web Bách Thắng
BIDV
Agribank
ACB
Back To Top
Copyright 2018 © Kế Toán Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng